проекти

09.08.2018
ES.PNG

Успешно приключи проект „Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на Новотехпром ООД“ в рамките на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 с подкрепата на Европейски фонд за регионално развитие.

Във връзка с проекта бяха доставени следните материални активи, оптимизиращи енергийната ефективност и качеството на производствения процес и подобряващи условията на работа:

  • Соларна инсталация за битова гореща вода;

  • Линия за производство на студено-огънати трапецовидни профили с височина Н40;

  • Устройство за пакетиране на листа към съществуваща линия за напречно рязане на ламарина;

  • Мостов двугредов кран 12,5 т.

Пускането в експлоатация на придобитите в рамките на проекта активи оптимизира технологичния процес, увеличава разнообразието в предлаганата продуктова гама и повишава конкурентоспособността на компанията.

 

 „Този документ е създаден по проект „Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на Новотехпром ООД“.  Бенефициент:  Новотехпром ООД. Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Новотехпром ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.“


България

Стара Загора

ул. Калояновско шосе №16
www.novotechprom.com

ntp@novotechprom.com

Имате въпроси?

Локация и връзка с нас
ИНФОРМАЦИЯ

Научете повете

Последвайте ни в социалната мрежа, за да сте информирани с новите продукти на фирмата