Уведомление за инвестиционно предложение

28.11.2022by admin

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от „НОВОТЕХПРОМ“ ООД с ЕИК 123665800,

гр.Ст. Загора, ул.”Калояновско шосе” №16

тел.: 0886194494; е-mail: ntp@novotechprom.com;

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/,  „Новотехпром“ ООД като собственик на „Складово-производствена сграда на „Новотехпром” в УПИ VІ-591, кв.4А, НПЗ „Военна рампа-изток 1 и 2 част”, СО – район „Сердика”, с адрес: гр. София, ул. „Първа Българска армия” №18а има следното инвестиционно предложение:

Вътрешно преустройство и промяна на предназначението на трети етаж на Складово-производствена сграда на „Новотехпром“ – Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.506.969.3.1 от склад в производство на ортопедични медицински изделия и електронни компоненти, и офис на фирма „Оттобок Манюфекчъринг България“ ЕООД“

Производственият процес ще се състои основно от монтаж на електронни компоненти за производството на електронни платки, които ще се използват за производството на високотехнологични протези

Не се предвижда използване на природни ресурси.

Не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха и водите.

Отпадъците, които ще се генерират в обекта, са в минимални количества, които
ще се събират разделно в обособени за целта места, след което ще се предават за последващо третиране.

Не се очаква формиране на промишлени отпадъчни води.

 

admin

България

Стара Загора

ул. Калояновско шосе №16
www.novotechprom.com

ntp@novotechprom.com

Имате въпроси?

Локация и връзка с нас
ИНФОРМАЦИЯ

Научете повете

Последвайте ни в социалната мрежа, за да сте информирани с новите продукти на фирмата